• Beziehungen 16%
 • Freundschaft 13%
 • Offenheit 12%
 • Hilfsbereitschaft 11%
 • More love less hate 9%
 • Kultur 7%
 • Heimat 6%
 • Individualität 5%
 • Träume 5%
 • Europa 4%
 • Alkohol 4%
 • Bürgerbeteiligung 3%
 • Sport 3%
 • Parklets 1%
 • Folklore 1%
Loading ... Loading ...